Sąlygos ir taisyklės

1.Bendrosios nuostatos.

       Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis
dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei
apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su
prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje tachograph.com susijusios nuostatos.
Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje
parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą
ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Pirkti”.

2. Asmens duomenų apsauga

        Užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje tachograph.com, pirkėjas privalo pateikti pirkimo
metu prašomus duomenis: vardą, pavardę ir/arba įmonės pavadinimą, įmonės kodą, PVM mokėtojo
kodą, adresą ir elektroninio pašto adresą, arba užsiregistruodamas Tinklapyje (sukurdamas
Paskyrą) ir prisijungdamas prie Paskyros, įvedant savo el. pašto adresą ir slaptažodį;
Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo
vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami
informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats
išreiškia tam sutikimą.
Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to
reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru
rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

      Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.
Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje
Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, tachograph.com valdytojas turi
teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti
Pardavėją.
Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo
taisyklėse išdėstytų nuostatų.
Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje tachograph.com sutinka su šiomis
pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų ir nustatytų LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

       Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės
tachograph.com teikiamomis paslaugomis.
Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia
savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar
panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją,
nurodytą pirkimo formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.
Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu per siuntų
tarnybas.
Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės
parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi tachograph.com teikiamomis paslaugomis,
laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

    Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą. Užsakymai priimami užpildžius www.tachograph.com esančią užklausą: Nuoroda
    Pagal gautus duomenis užklausoje Jums bus išrašyta išankstinė sąskaita apmokėjimui. Kainos parduotuvėje nurodytos eurais, be PVM.
    Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 3 (tris) kalendorines dienas nuo išankstinės sąskaitos išsiuntimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes ir bus išsiųstas per 24 valandas po pinigų gavimo į įmonės sąskaitą. Taip pat į elektroninį paštą bus išsiųsta PVM sąskaita faktūra ir prisijungimo instrukcija su slaptažodžiu. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 3 (tris) kalendorines, užsakymas anuliuojamas.

6. Prekių pristatymas.

     Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės
pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo
netinkamam subjektui.
     Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 1-3 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo.
Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą,
jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo
Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu
siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
Pirkėjas privalo el. paštu info@tachograph.com pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba)
prekės (-ių) nuotraukas.

7. Kokybės garantija.

     Prekėms suteikiamas 24 mėn. kokybės garantijos terminas, per kurį Pirkėjas gali pareikšti
reikalavimus dėl prekės trūkumų (privaloma pateikti rašytinį prašymą kartu su prekės įsigijimo
dokumentu). Komplektuojamųjų detalių kokybės garantijos terminas yra toks pat kaip pagrindinio
gaminio ir pradedamas skaičiuoti kartu su pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminu.
Remiantis CK 6.363 str. 11 p. prekės trūkumas, paaiškėjęs per 6 mėnesius, laikomas egzistavusiu
prekės pristatymo metu, praėjus 6 mėn. Pardavėjas gali paprašyti Pirkėjo įrodyti, kad trūkumai
atsirado ne dėl jo kaltės ar netinkamo daikto naudojimo, o egzistavo prekių pristatymo metu.

8. Rinkodara ir informacija.

Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje  tachograpgh.com gali organizuoti įvairias akcijas ir
pasiūlymus.
Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas
panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“
nurodytais kontaktais.
Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl
internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM
katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte
nurodytomis sąlygomis.

8. Rinkodara ir informacija.

Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje tachograpgh.com gali organizuoti įvairias akcijas ir
pasiūlymus.
Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas
panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar
panaikinimo momento.
Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.
Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl
internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM 
katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte
nurodytomis sąlygomis.

9. Ginčų sprendimas

Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo
dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per
14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą
dokumentais.
Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka
sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas
Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.
Pateikti prašymą dėl ginčo sprendimo taip pat galima Elektroninėje ginčų sprendimo platformoje
www.ec.europa.eu/odr/

10. Prekių grąžinimas

Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti internetu sudarytos sutarties per 14 dienų.
Grąžinama prekė turi būti nenaudota, nepraradus prekinės išvaizdos.
Norėdamas pasinaudoti šia teise Pirkėjas, turi ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos
kreiptis į Pardavėją ir pateikti prašymą (galima užpildyti pavyzdinę sutarties atsisakymo formą,
pateiktą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9) kartu su prekės
įsigijimo dokumentu. Už prekes sumokėti pinigai, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo
išlaidas, grąžinami ne vėliau kaip per 14 dienų į Pirkėjo banko sąskaitą. Atsisakius sutarties
Pirkėjui tenka prekės grąžinimo išlaidos. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui sumokėtų sumų tol, kol
šis negrąžina prekių arba pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui.
Jei prekė buvo pagaminta pagal individualų Pirkėjo užsakymą, jos grąžinti negalima (sutarčių, kurių
negalima atsisakyti, sąrašas nurodytas CK 6.228 10 str. 2 d.)
Pirkėjui grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
I) grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje;
II) prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta/nepanaudota;
III) prekė turi būti nepraradus prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės
plėvelės).
Norėdami grąžinti prekes, jas turite siųsti į Omnivą paštomatą esantį:
Aušros g. 78, Utena LT-28149
, nurodant gavėjo tel. nr. 8 638 99909
Už kokybiškų prekių grąžinimą apmoka siuntėjas.
Kilus klausimams skambinkite telefonu 8 638 99909
arba rašykite el. paštu: info@tachograph.com

11. Baigiamosios nuostatos.

Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra
sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta
tvarka.

Prekių pristatymas

Paštomatai: Lp Express, Omniva, DPD
Pristatymo laikas: 00:24
Terminas: 1-5 d.
Kurjeris: Lp Express, Omniva, DPD
Pristatymo laikas: Kurjeris suderins jums patogų laiką
Terminas: 1-5 d.

Shopping Cart
Scroll to Top